Rekommendationer

InkluderaFlera jobbar med att ta fram rekommendationer som skall hjälpa beslutsfattare och aktörer att bli bättre på digital delaktighet. Dessa rekommendationer är resultatet av en öppen process. Vi publicerar här rekommendationerna i sin nuvarande form. De kommer ännu att bearbetas, bland annat vid seminariet i Köpehnamn 20 maj. Dessa är alltså utkast.

 

DK-forslag til anbefalinger ifm. Inkludera Flera-projektet

_____________

En god brugeroplevelse er afgørende for succes og sikring af et demokratisk samfund, hvor borgerne vil og kan lære nyt og bidrage til nyudvikling til gavn for fællesskabet.

Alle aktører i samfundet skal være så kloge som de kan på de digitale løsninger, der vedrører deres livskvalitet og mulighed for et ligeværdigt samspil med andre.

Til beslutningstagere – vi anbefaler at:

Hovedformålet med al modernisering via digitale løsninger skal være at skabe det gode liv for borgerne, hvor alle kan være med og føler sig trygge.

Til folkeoplysningen – vi anbefaler at:

Bidrage til forebyggelse af et samfund med et demokratisk underskud, så borgere ikke føler sig forbigået og hægtet af fra hverdagens virkelighed og et sundt og aktivt liv.

 

_____________
Når alle parter i samfundet har fælles interesse, øges tilliden til digitale løsninger og reducerer risikoen for datamisbrug.

Udbydernes kendskab til de lærendes specifikke behov og tid til rådighed til digital læring er vigtige faktorer for motiverende tilbud på rette sted med rigtige metoder.

Til beslutningstagere – vi anbefaler at:

Samarbejde mellem alle administrationsniveauer, organisationer og virksomheder på såvel nationalt som internationalt niveau skal til enhver tid sættes i højsædet.
 

Til folkeoplysningen – vi anbefaler at:

Forme rammerne for udbud af læringstilbud, så de er tidssvarende og imødekommer behov og efterspørgsel. Dette forudsætter givetvis forudgående udviklingsarbejder.
 

NO-forslag til anbefalinger ifm. Inkludera Flera-prosjektet

_____________

Mange av vår målgruppe har liten eller ingen kunnskap om data. De fleste har angst og aversjoner fra å bruke en datamaskin. Problemet er landsdekkende.

I storbyer er det mange enslige eldre som har et lite nettverk, men kan i utgangspunktet ha mange tilbud om dataopplæring. På mindre steder er det normalt et større nettverk, men få tilbud om dataopplæring. Mange sitter alene og er vant til å klare seg selv, de vil ikke slippe de «gode» hjelpere til.

Økonomi til minstepensjonister i større byer er dårligere på grunn av høye boutgifter og lignende. 

Til beslutningstagere – vi anbefaler at:

Staten kan bidra med økonomi og kompetanse. Kompetanse i utarbeidelsen av opplæringstiltaket sammen med aktører som har kunnskap om målgruppen og kompetansenivå og gjennomføring. Fylker og kommuner kan også bidra med tilrettelegging, her kan dette være lokaler, utstyr, informasjon til brukere og organisasjoner, økonomi til gjennomføringen.


Til folkeoplysningen – vi anbefaler at:

Studieforbundene kan være en organisator av tiltakene, vi har i dag et regelverk som kan benytte. Det gjelder registrering, formidle kontakt til veiledere, håndtere økonomi, har erfaring fra lignende tiltak.

_____________

Vi skal digitalisere offentlige tjenester. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere.

Personer som i utgangspunktet ikke vil delta, er i seg selv en stor utfordring. Offentlige og private innfører systemer som er databasert og dermed ikke tilgjengelig for alle. De benytter seg av programvare som oppdateres ofte. De som faller utenfor blir straffet økonomisk med gebyrer, eller lang saksgang.

 

Til beslutningstagere – vi anbefaler at:

Bidra med økonomi og kompetanse. Kompetanse i utarbeidelsen av opplæringstiltaket sammen med aktører som har kunnskap om målgruppen og kompetansenivå og gjennomføring. Økonomien er todelt, studieforbundene får ren fast sum for sitt arbeide, staten dekker materiell og veileder er faste satser, fylket og kommunen legger til rette for opplæringen med lokaler og utstyr.

Til folkeoplysningen – vi anbefaler at:

Være en organisator av tiltakene, vi har i dag et regelverk som kan benytte. Det gjelder registrering, formidle kontakt til veiledere, håndtere økonomi, har erfaring fra lignende tiltak. Det er i Norge i dag ca. 500 medlemsorganisasjoner som er medlemsorganisasjoner i studieforbund. Dette er et meget stort og godt nettverk som dekker hele landet.

 

FI- förslag till rekommendationer från Inkludera Flera-projektet

_____________
Medborgartjänster. Tanken är att myndighetsärenden på ett betydligt smidigare sätt ska kunna skötas via webben i framtiden. Några exempeltjänster finns redan tillgängliga (se Finlands rapport).

En stor del av befolkningen är aktiva nätanvändare, och yngre personer växer upp i en värld där internet är en självklarhet.

Till beslutsfattare anbefaller vi:

Garantera medborgarnas kunskap i och kännedom om internet och dess funktioner. Det är ingen självklarhet att medborgarna själva hittar till tjänsterna utan hjälp.  

Till folkbildningen anbefaller vi:

Att den fria bildningen skulle kunna utgöra grunden för en digital vägledningstjänst, som även har ett fysiskt utrymme man kan besöka. På flera håll finns redan vägledningsnätverk och samarbete mellan olika aktörer.  Detta samarbete skulle ytterligare kunna utvecklas till att omfatta även en ”digital-lucka”, eller ”digital rådgivare.”

_____________
Tillgång till internet ur medborgar- och företagsperspektiv. I de finska rapporterna (digitala strategier) lägger man gärna ett starkt fokus på internets betydelse för att skapa jobb. Företag behöver pålitliga och snabba anslutningar. 

Arbetslivet som helhet genomgår en stor förändring. Det är ingen garanti att man i framtiden kommer att inneha samma tjänst på samma arbetsplats under en lång tid.

Till beslutsfattare rekommenderar vi:

att säkerställa kunskap och tillgång till internet. Detta innebär att medborgarna bör garanteras tillgång till internetanslutning till ett skäligt pris. Medborgarna bör också ha möjlighet att uppdatera sina kunskaper för att bättre kunna säkerställa sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Till folkbildningen rekommenderar vi:

Läroanstalterna som verkar inom den fria bildningen är etablerade och kända aktörer och kan således användas för att ordna utbildning i nya funktioner, användargränssnitt, appar och tjänster.

 

SE- förslag till rekommendationer från Inkludera Flera-projektet

_____________
Folkbildningen utgör genom sin breda förankring i samhällets gräsrötter en viktig plattform för kunskapsförmedling och diskussion kring Internets samhällsbetydelse.

Till beslutsfattare rekommenderar vi:

Att bidra med resurser för att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan den akademiska forskningen och folkbildningen. Vitalt för detta är att möjliggöra en jämbördig och ömsesidig dialog mellan forskare, folkbildare och deltagare.
 

Till folkbildningen rekommenderar vi:

Att praktiskt implementera en livaktig idédialog kring användningen av digitala verktyg och vad detta innebär för deltagaren som individ och medborgare, samt hur medborgarnas användning av de nya verktygen i sin tur kan påverka samhället i stort.

_____________
De digitala verktygen är under ständig utveckling och utbredning. Allt fler medborgare tillbringar en allt större del av såväl yrkesliv som fritid på Internet. Som en viktig plattform för utbyte av kunskap och kulturella uttryck berörs folkbildningen självklart av denna förändring.

Till beslutsfattare rekommenderar vi:

Att permanenta folkbildningens mandat och resurser att tillgodose de invånare som frivilligt söker sig till folkbildningen med de uppdaterade digitala kunskaper som ett aktivt medborgarskap kräver.

 

Till folkbildningen rekommenderar vi:

Att kontinuerligt och regelmässigt genomföra kompetenslyft för att stärka cirkel- och kursledares pedagogiska och tekniska kvalifikationer vad avser användningen av digitala verktyg.

Här kan du föreslå egna rekommendationer. Om du längst ner ger oss din e-postadress kommer vi att svara.
Skriv siffran 2 med bokstäver: